Heistse Bossen, Heist-op-den-Berg


Omschrijving: Landschapspark Heistse Bossen te Heist-op-den-Berg
Type: Woonwijk
Expertise: Wegen, riolering, omgevingsaanleg, ecologisch advies, opmaak hydraulische nota
Opdrachtgever: Bouwbedrijf Janssens - Claes
Ontwerpteam: Ingenieursbureau France nv
Kostprijs: 550.000 EUR
Uitvoering: 2019/2020/2021 (elk jaar werd 1 urban villa gebouwd)


Het landschapspark "Heistse bossen" is gesitueerd nabij het centrum van Heist-op-den-Berg en wordt aan de zuidzijde begrensd door een provinciale waterloop en een ecologisch waardevol landschapspark. Het project is gelegen in een bouwzone die gekarteerd is als "biologisch waardevol" met habitattype schraal hooiland met glanshaververbond of mesofiel hooiland.

Om het woonproject zo veel mogelijk te integreren in het landschap is afgestapt van de traditionele verkaveling en werd er gekozen voor 3 urban villa's met elk 13 appartementen. De footprint van de bebouwde en verharde ruimte is veel kleiner dan bij een traditionele verkaveling, waardoor er plaats vrijkomt voor een heus landschapspark met ruimte voor natuur en waterinfiltratie. De urban villa's zijn van de hand van de Architecten NV.

In het landschapspark wordt kwaliteitsvolle en biodiverse open ruimte gecreƫerd. De bestaande gemengde houtkant wordt opgewaardeerd, er worden streekeigen bomen geplant en de plantzones met bloemenpracht en wuivende grassen aan de urban villa's zorgen voor een kleurrijk onthaal. Het glanshaververbond dat reeds aanwezig was op de site, wordt via een bloemenmengsel op maat opnieuw gezaaid over het glooiende landschap.

Er wordt duurzaam omgesprongen met regenwater. Elke urban villa voorziet een hemelwaterput met regenwater voor het spoelen van de toiletten. Daarnaast wordt ingezet op 100% infiltratie. De parking, uitgevoerd in grasbetonsteen en beton, watert af naar de groenzone. De overloop van de regenwaterputten wordt naar een gracht of wadi geleid. Het hemelwater wordt dan samen met het water dat langs het glooiende terrein afstroomt, opgevangen in een wadi met flauwe oeverzone in de zuidoostelijke hoek van het landschapspark.

Bij hevige buien loopt de wadi vol om dan af te wateren in de provinciale waterloop die voor de gelegenheid een zomerbed kreeg.  

Bureau France

't ijzermagazijn
Heilige Geeststraat 22
2500 Lier
BE0421.718.386

Email: info@bureau-france.be
Tel: +32 3 491 80 80
Steunend lid OCW onderzoekscentrum voor de wegenbouw